Call for papers Trajectacongres 2020

—English below—

Religie en revolutie

De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen

De jaren zestig worden in de historiografie en de publieke herinnering gezien als een periode van grote maatschappelijke veranderingen. Dit geldt in het bijzonder voor religiegeschiedenis, waar niemand rond begrippen als ‘ontzuiling’, ‘ontkerkelijking’, ‘seksuele revolutie’, ‘democratisering’ en ‘secularisering’ heen kan. In bijna alle recente Nederlandse en Belgische debatten over politieke identiteit en publieke moraal speelt deze periode dan ook een majeure rol. De verwerking van de “erfenis van de jaren zestig” in wetenschappelijk onderzoek is evenwel nog maar nauwelijks begonnen. Studies over religie in die periode zijn vaak onvoldoende verbonden met sociale, politieke en culturele geschiedenissen over de jaren zestig, en omgekeerd. Het religieuze erfgoed van die periode is bovendien vaak onbekend en onbemind.

Terwijl de – ook historiografische – beeldvorming de “jaren zestig” sterk koppelt aan ontkerkelijking en secularisering, loont het de moeite om na te gaan hoe het nu werkelijk met kerk, geloof en religie ervoor stond in deze periode. Is dit de fase waarin de grote neergang zich inzette? En zo ja, hoe kunnen we die neergang als historici documenteren en begrijpen? Gingen hier de sporen van nationale identiteit, publieke moraal en christendom uiteen, en in hoeverre is hierbij sprake van verschil tussen Nederland en België? Of loont het de moeite om de vraagstelling juist om te draaien: waar en hoe manifesteerde religie zich in deze periode van grote maatschappelijke transities? Welke nieuwe vormen van religieus engagement deden zich voor? Hoe duidden Belgische en Nederlandse tijdgenoten van de “jaren zestig” zelf de religieuze uitdagingen en ontwikkelingen, het idee van secularisering en de zoektocht naar een samenbindende publieke moraal? In welke mate was de periode van verandering ook een periode van behoud?

Het Trajecta Congres wil komen tot een herijking van de religiegeschiedenis van de jaren zestig en nodigt daarom zowel senior als junior wetenschappers uit om voorstellen in te dienen voor papers rond de volgende themavelden:

Religie en publiek domein
 • Debatten over nationale identiteit, publieke moraal en religie
 • Religieuze verwerking van ‘Auschwitz’
 • Secularisatievertogen en -agenda’s
 • Progressieve theologie en praktijken
 • Impact op onze huidige nationale identiteiten
Globalisering en migratie
 • Migratie en religie (islam, hindoeïsme)
 • Opkomst van nieuwe religieuze groepen (evangelicals, grefo’s, refozuil, boeddhisme, ‘oosterse religies’, lekenbewegingen, charismatische vernieuwing)
 • Transnationale religieuze verbanden in de Benelux en Europa
 • Ontwikkelingswerk naast/na missie/zending
Religie en politiek
 • Religie en de seksuele revolutie
 • Gender en feminisering van religie
 • Koude Oorlog en religieus engagement
 • Rol van Amerika en Amerikaanse cultuur in religie en secularisering
 • De Staat Israël en de joods-christelijke dialoog
Erfgoed en verbeelding van de jaren zestig
 • De religieuze ‘jaren zestig’ in egodocumenten
 • Tv, film, media en religie
 • Magie, amuletten en volksdevotie
 • Religie en ruimtelijkheid: suburbs, steden, platteland
 • Bronnen en actoren van behoud
 • Religieuze materiële cultuur: relieken van de jaren zestig

De organisatie verwelkomt in het bijzonder papers en panels met een interreligieuze en interdisciplinaire insteek. Een selectie van papers zal na peer review gepubliceerd worden in een speciaal themanummer van het tijdschrift Trajecta.

Eveneens is het voor promovendi en RMA-studenten mogelijk om een voorstel voor een posterpresentatie in te dienen over (lopend) religiehistorisch onderzoek.

De voertaal op het congres is Nederlands, maar Engelstalige bijdragen zijn hartelijk welkom. Het congres zal plaatsvinden op 11 en 12 juni 2020 te Ossendrecht. Dit congres vindt mede plaats in voorbereiding op een tentoonstelling over de jaren zestig in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht, dat ook partner is bij dit Trajecta Congres.

Abstracts en voorstellen kunnen worden opgestuurd naar Koos-jan de Jager >  j.j.de.jager@vu.nl. De deadline voor deze abstracts is 15 februari 2020.

Voorstellen moeten een titel en een samenvatting van 250 woorden bevatten evenals naam, e-mailadres en affiliatie van de auteur.

De selectie zal uiterlijk op 1 maart 2020 worden bekendgemaakt.


Religion and revolution

The “sixties” and the history of religion in the Low Countries

In  historiography and in the public eye the ‘sixties’ are taken as a period of massive social change. This is especially true for the religious history. Nobody can escape the terms of ‘depillarization’, ‘unchurching’, ‘sexual revolution’, ‘democratization’ and ‘secularization’. In most recent Dutch and Belgian debates about political identity and public morality the sixties play a dominant part.

However, digesting the “legacy of the sixties” in academic research has hardly begun. Studies on religion in this decade often miss a clear connection with the social, political and cultural histories of the ‘sixties’ and vice versa. Its religious heritage has gone unnoticed and is under-appreciated.

While empty churches and secularization dominate the – historiographical – image of the “sixties”, it would be rewarding to re-examine the dynamics of church, faith, and religion in this period. Was this truly the phase of rapid decline? If so, how should historians document and understand this implosion? Did the tracks of national identity, public morality and Christianity start to diverge, and were these processes similar or different in Belgium and the Netherlands? What would happen when we turn the questions upside down: where and how did religion manifest itself during these seismic social transitions? Which new shapes of religious engagement emerged? How did the Belgian and Dutch “sixties” contemporaries interpret the religious challenges en developments, the idea of secularization and the search for a unifying public morality? Was this period of change also a time of conservation?

Trajecta is an academic peer-reviewed journal on religion, culture and society in the Low Countries. This annual conference seeks to reassess the religious history of the ‘sixties’ and invites senior and junior researchers to submit proposals for the following themes:

Religion and the public domain
 • Debates about national identity, public morality and religion
 • Religious coping with “Auschwitz”
 • Narratives and agendas of secularization
 • Progressive theology and practices
 • Impact on current national identities
Globalization and migration
 • Migration and religion (Islam, Hinduism)
 • Rise of new religious groups (evangelicals, Calvinist- pietist movements, Buddhism, ‘Eastern religions’, lay movements, charismatic renewal)
 • Transnational religious connections in the Benelux and Europe
 • Development work alongside/after missions
Religion and politics
 • Religion and the sexual revolution
 • Gender and feminization of religion
 • Cold War and religious engagement
 • The role of the USA and North-American culture in religions and secularization
 • The state of Israël and Jewish-Christian Dialogue
Heritage and imagination of the “sixties”
 • The religious “sixties” in ego documents
 • Tv, film, media and religion
 • Magic, amulets and folk religion
 • Religion and space: suburbs, urbanization, country side
 • Sources and actors of preserving tradition Religious material culture: relics of the sixties

The organizers particularly welcome proposals and panels with interreligious and interdisciplinary combinations. A selection of the papers will be published in a special issue of Trajecta after peer review.

PhD and research MA students are invited to submit poster presentations about (current) research projects in religious history.

The main language will be Dutch, but English presentations are more than welcome. The conference takes place on June 11 and 12, 2020 in Ossendrecht and functions in the preparation of a future exhibit on the sixties in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht, one of the partner organizations of this conference.

Abstracts and proposals can be sent to Koos-jan de Jager > j.j.de.jager@vu.nl. The deadline for abstracts is 15 February 2020.

Proposals should have a clear title and summary of 250 words as well as your name, e-mail address and institutional affiliation.

The selection will be announced by 1 March 2020.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: