Archieven van organisaties A-Z

Afvaardiging National Sinode GKSA 0,11 m.
Archief- en Documentatiecentrum 0,22 m.
Arum, GKv 0.11
Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK)
Bijbelcursus
Bond van Gereformeerde Jeugdorganisaties (BGJO)

Bron- en documentatieverzameling jeugdwerk

1 m.

0,11m.

Bond van Gereformeerde Jongelingsverenigingen (NBGJ) 7 m.
Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen  1,4 m.
Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen 1 m.
Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen 1,5 m.
Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag

Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag, aanvullingen

Schilder als adviseur van

2 m.

0,11m.

0,33 m.

C.H.R.Y.S.O.S.T.Y.M.O.S, Oratorische vereniging 2 m.
Classis Batavia 0,11 m.
Clic 4 m.
College van Samenwerking (CvS) 0,5 m.
Comité Centrale Diaconale Conferentie (CCDC) 1 m.
Congocommissie
Consortium T.H.O.R.A.X 0,5 m.
Contact Commissie Gereformeerde Garnizoenskerken 1 m.
CPA 0,22 m.
Curatorium van de Theologische Universiteit 4 m.
De Wegwijzer
Den Ham, GKv
Deputaatschap Ad. art. 19 KO afdeling Groningen 0,33 m.
Deputaatschap Afkoopregeling met de Overheid 0,22 m.
Deputaatschap Aktie Nieuwbouw Korea 0,22 m.
Deputaatschap Archief en Documentatie 0,5 m.
Deputaatschap Bentheim en Oost-Friesland 0,11 m.
Deputaatschap bestudering van de Liturgie in leessamenkomsten 0,11 m.
Deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (sectie I) 0,33 m.
Deputaatschap Correspondentie met de Hoge Overheid 1 m.
Deputaatschap E(e)nige Gezangen 0,44 m.
Deputaatschap Formulier voor de bevestiging van missionaire dienaren des Woords 0,11 m.
Deputaatschap Geestelijke verzorging Militairen 0,22 m.
Deputaatschap Geestelijke verzorging van en Evangelisatie onder Zeevarenden 0,11 m.
Deputaatschap Generale Synodale Publicaties 0,11 m.
Deputaatschap Gereformeerde Missiologische Opleiding (GMO) / Institute of Reformed Theologicak Training 2 m.
Deputaatschap Goede diensten Monster 0,5 m.
Deputaatschap Goede diensten Nieuwleusen 0,5 m.
Deputaatschap herziening van het Gereformeerd Kerkboek 0,11 m.
Deputaatschap Huwelijksformulier 0,11 m.
Deputaatschap inz. de aanvaardbaarheid van het legerpredikantschap in lang verband 0,11 m.
Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, 1990-1995 0,22 m.
Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, 1996-2008 1,5 m.
Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, 1995-2002 0,55 m.
Deputaatschap onderzoek inzake Vrouwenkiesrecht 0,11 m.
Deputaatschap onderzoek positie Praeadviserende leden 0,11 m.
Deputaatschap Pastorale zorg aan Doven en slechthorenden 0,11 m.
Deputaatschap Psalmberijming 2 m.
Deputaatschap Radio- en Televisie-uitzendingen 1 m.
Deputaatschap Steun aan de Kerken in Korea 0,11 m.
Deputaatschap voor de afwikkeling van de zendingsaangelegenheden 0,11 m.
Deputaatschap voor de Documentatie van de geschiedenis van de Vrijmaking 0,22 m.
Deputaatschap voor de uitgave van het Gereformeerd Kerkboek 0,11 m.
Deputaatschap voor de zending op Soemba 0,11 m.
Deputaatschap voorbereiding eerstvolgende Generale Synode 0,11 m.
Deputaatschap zending onder de Joden 0,11 m.
Deputaatschap Zending onder Heidenen en Mohammedanen 0,11 m.
Deputaten Ad art. 11 en 13 KO van de PS Zuid-Holland (Noord) 0,11 m.
Deputaten artikel 13 classis Leiden 0,11 m.
Deputaten Financiën en Beheer (FenB) 2 m
Deputaten Kerkelijke Eenheid (DEK) 1,5 m
Deputaten-financieel van de Theologische Universiteit 1 m.
Diever, GKv 2 m.
Dispuut H.E.R.O.S. 1 m.
Djakarta, GKv 0,22 m.
Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis (DNK) 0,33 m.
Evangelisatie & Recreatie, Vereniging 2 m.
Fides Quadrat Intellectum, Studentenvereniging—- te Kampen 11 m.
Garrelsweer, GKv
Gelderse Ouderlingenconferentie, Comite 0,11 m.
GemeenteNproject
Generaal Diaconaal Deputaatschap 1 m.
Generale Synode 1945-2003

Generale Synode 2005 en 2008

13 m.
Gereformeerd Hospitium Theologische Hoogeschool 0,11 m.
Gereformeerd Maatschappelijk Verbond 3,5 m.
Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV), afdeling Hasselt 1 m.
Gereformeerd Pedagogisch Centrum
Gereformeerd Politiek Verbond 30 m.
Gereformeerd Sociaal & Economisch Verband 1 m.
Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap (GWG) 0,5 m.
Aanvulling Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap (GWG) 1,5 m.
Gereformeerde Bijbelstudiebond

Gereformeerde Emigratie Stichting

0,66m.

3 m.

Gereformeerde/Calvinistische Studentenbeweging 5 m.
Gereformeerde Hogeschool (GH) 5,5 m.
Gereformeerde Jeugdvereniging Imanuel

Gereformeerde Kerk St. Jakobsstraat Kampen

 

0,11m.

Gereformeerde Kweekschool “Albertus Zijlstra” te Groningen 1 m.
Gereformeerde Kweekschool te Amersfoort 0,5 m.
Gereformeerde Missiologische Opleiding
Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland, Vereniging van 0,5 m.
Gereformeerde Onderwijzersopleiding (GOO) 1 m.
Gereformeerde PABO te Zwolle 0,5 m.
Gereformeerde Reisvereniging (GRV)

Gereformeerde Reisvereniging (GRV) – aanvulling

5 m.
Gereformeerde Studentenvereniging Maastricht, Ttrajectam ad Mosam
Gereformeerde Telefoondienst
GPJC Capelle a.d. Ijssel
GPV Kiesvereniging Amersfoort
GPZ
Groninger Zendingscollege (GZC) 2,3 m
Herdenking 50 jaar Vrijmaking, Landelijk comité 0,11 m.
Houten Pomp e.a. (periodieken)
Hulpactie Watersnoodramp 0,11 m.
Intercultural Reformed Theological Training 1.54 m.
Kiesvereniging Enschede 0.02
Kiesvereniging GPV afdeling Groningen
Kiesvereniging GPV afdeling Nijkerk e.o. 2 m.
Kornhorn, GKv 5,2 m.
Kralingen, GKv 1 m.
Kring Den Bosch e.a. 0,11 m.
Kring Groningen-Zuid 0,11 m.
Kring Leiden e.o. 0,11 m.
Kring Mannenverenigingen Assen e.o. 0,11 m.
Kring Reünisten FQI Noord Holland 0,11 m.
Kring Rotterdam Zuid-Oost 0,11 m.
Kring Schiedam / Vlaardingen e.o. 0,11 m.
Vereniging Landelijk Verband voor evangelisatie-arbeid van de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVEA) 2,5 m.
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS)

Literair gezelschap Brulant, Kampen

Lucerna, Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift 0,11 m.
Meschobor, Zendingsvereniging— 1 m.
Monte Alegre, GKv 0,11 m.
NBGJ, afdeling Noord-Holland 0,11 m.
NBGJ, afdeling Zuid-Holland 1 m.
Nederlands Dagblad/Gereformeerd Gezinsblad 5 m.
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) 14 m.
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP), lezingen gehouden voor de Theologische Studiebegeleiding (TSB) 1975-2000 1 m.
NGBJ, afdelingen Groningen en Friesland 1 m.
Opende, GKv 1 m
Opleiding Gereformeeder Godsdienstleraren (OGG) 1 m.
Opleiding tot de Heilige Dienst van Minvermogenden der kerk in Overijssel 0,11 m.
Overschild, GKv 3,3 m.
Particuliere Synoden, Acta van — 2 m.
Particuliere Synode Noord 1.87 m.
Pro Ministerio, Orgaan van de Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland 1 m.
PS Drenthe
Quod Nomen Est 4,1 m.
Reformatie, Weekblad de 0,5 m.
Reunistenorganisatie van de Vereniging van Gereformeerde Studenten “Hendrik de Cock” te Groningen 0,5 m.
Schilderstichting, Prof. Dr. K. 0,11 m.
Schoolhulp afd. Overijssel, Vereniging— 0,11 m.
Schouwerzijl, GKv 4 m.
Semarang, GKv 0,11 m.
Steun Oost-Sumba, Comité 0,33 m.
Stichting Afbouw Kampen
Stichting Bralectah 1 m.
Stichting Fundament

 

Stichting Fundament aanvulling 2021

2,3m.

 

0,33m.

Stichting Hulp aan Verre Naasten 0,22 m.
Studiedeputaatschap Echtscheidingszaken 0,11 m.
Studiedeputaatschap Eredienst 0,11 m.
Tehuisgemeente 3.66 m.
Theological Reformed international School (TRIS)
Theologische Universiteit, Bibliotheek van de — 1 m.
Theologische Universiteit, Senaat van de — 10 m.
Theologische Universiteit 7 m.
Vereniging Evangelisatie en Recreatie (aanvulling) 0.02
Vereniging Landelijk Verband voor evangelisatie-arbeid van de Gereformeerde Kerken in Nederland 2,5 m.
Vereniging Mesoz 2 m.
Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE)
Vereniging van predikanten GKV 0,33m
Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in Noordoost Nederland (VGPONN)
Vereniging Vrouwen Hulpactie Medische- en Schooldiensten, West Borneo 0,11 m.
Verre Naasten 4,5 m.
Vrije kerk jaargangen e.a.
Wachterbond, Persvereniging de 0,11 m.
Weesp-Nigtevecht, GKv 1,5 m.
Werkcomité congres van gereformeerden 0,11 m.
Werkgroep enquete jeugdwerk 0,22 m.
Wijngaard, Stichting Gereformeerde Zorg- en Woonvoorzieningen de 7 m.
Zendingscommissie van de Geref. Kerk te Spakenburg-Zuid 5 m.
Zendingscommissie Rijnsburg 4 m.
Zending Drachten 7 m.
Zending Enschede 5 m.
Zending ‘s Hertogenbosch 0,66 m.
Zendingsarchief 8 m.
Zendingsdeputaten

 

Up ↑

%d bloggers like this: